Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Evolutionhost B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening die wij aanbieden.
De algemene voorwaarden kunt u op onderstaande link downloaden in een PDF bestand.
Download de algemene voorwaarden als PDF bestand (64 kb).

Artikel 1. Definities

1.1. Evolutionhost B.V.: Evolutionhost B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder dossiernummer 27133596, gevestigd op de Hoflaan 10 te Wassenaar.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evolutionhost B.V. een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als in dit document is opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels en andere normen op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (te vinden op ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Evolutionhost B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Evolutionhost B.V. alleen bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Evolutionhost B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Evolutionhost B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Evolutionhost B.V.

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Evolutionhost B.V. dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Evolutionhost B.V. spant zich in om de gegevens die de klant opslaat op de apparatuur van Evolutionhost B.V. zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor niet bevoegde personen. De klant bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Evolutionhost B.V. doet haar uiterste best om in het geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3.4. Evolutionhost B.V. spant zich in om zo veel mogelijk reservekopieën van de data van de klanten te maken. Evolutionhost B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van deze data.

Artikel 4. Verplichtingen klant

4.1. De klant stelt Evolutionhost B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. De klant verklaart deze gegevens naar alle juistheid te hebben ingevuld.
4.2. De klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materaal dat erotisch, racistisch, discriminerend of dat waarvan de inhoud illegale software of muziek bevat en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Evolutionhost B.V. het versturen van ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) niet toe.
4.3. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Evolutionhost B.V., overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Evolutionhost B.V. zal de klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. De klant vrijwaart Evolutionhost B.V. van alle juridische claims met betrekking tot de door klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. De klant kan ten alle tijden worden gevraagd om een kopie van het legitimatiebewijs, van de vertegenwoordigingsbevoegde, aan Evolutionhost B.V. te verstrekken. Evolutionhost B.V. heeft hierdoor de mogelijkheid te controleren of klant de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt.
4.6. De klant zal zich houden aan de Netiquette, vermeld in artikel 1.4..
4.7. Zonder schriftelijke toestemming van Evolutionhost B.V. is het klant verboden de door Evolutionhost B.V. verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van klant.
4.9. Evolutionhost B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Evolutionhost B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
4.10. De klant is verplicht voldoende materiaal en andere informatie te leveren aan Evolutionhost B.V. en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Evolutionhost B.V. mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.11. Het door de klant aan Evolutionhost B.V. geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Evolutionhost B.V. en klant.
4.12. De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Evolutionhost B.V., dat al het door klant aan Evolutionhost B.V. verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Evolutionhost B.V. te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst de door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Evolutionhost B.V. het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Evolutionhost B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen die op de website zijn vermeld zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke door overheden worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Evolutionhost B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Evolutionhost B.V. kan niet voor de gevolgen van typefouten aansprakelijk worden aanvaard.

Artikel 7. Levertijden diensten en goederen

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Evolutionhost B.V. wordt ontvangen mits de betaling voor de goederen of diensten is voldaan.
7.2. De door Evolutionhost B.V. opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
8.2. Indien Evolutionhost B.V., door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Evolutionhost B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Evolutionhost B.V. of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Evolutionhost B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Evolutionhost B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Evolutionhost B.V. zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de klant instaat.
10.2. Evolutionhost B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt de klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld en is de klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. Evolutionhost B.V. heeft het recht gebruik te maken van zogenaamde "open source" componenten.

Artikel 11. Gebruiksrecht

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Evolutionhost B.V. de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat Evolutionhost B.V. voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Evolutionhost B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Evolutionhost B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant, tenzij anders overeengekomen met Evolutionhost B.V., en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Evolutionhost B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Evolutionhost B.V. geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Evolutionhost B.V..
13.2. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Evolutionhost B.V. niet nakomt is Evolutionhost B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Evolutionhost B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. De klant dient de door Evolutionhost B.V. uitgeschreven facturen via overmaking, iDeal of PayPal te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de klant die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Evolutionhost B.V. behoudt bij het in gebreke blijven dan het recht administratiekosten te rekenen.
14.2. Alle door Evolutionhost B.V. uit de overeenkomst met de klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Evolutionhost B.V. voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Evolutionhost B.V. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Evolutionhost B.V.

15.1. Evolutionhost B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit document blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van Evolutionhost B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen enkel geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van Evolutionhost B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Evolutionhost B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Evolutionhost B.V..
15.5. De aansprakelijkheid van Evolutionhost B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Evolutionhost B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Evolutionhost B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Evolutionhost B.V. in staat is adequaat te reageren.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Evolutionhost B.V. meldt.
15.7. De klant vrijwaart Evolutionhost B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Evolutionhost B.V. geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Evolutionhost B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Evolutionhost B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur van overeenkomst

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van zes maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een half jaar.
17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 (één) maand.
17.4. Voor domeinregistraties geld een minimale registratietermijn van 12 maanden.
17.5. Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Evolutionhost B.V. het recht alle met betrokken de klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Evolutionhost B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Wijziging van de algemene voorwaarden

19.1. Evolutionhost B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Evolutionhost B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
20.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Global switch - Dell - CentOS - Foundry Networks - iDeal